• Zielona Góra, ul.Osadnicza 6   
 • +48 68 321 36 04
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zaloguj
 • Pokaż zamówienia
 •     Pokaż koszyk

REGULAMIN

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Winiarz.pl jest własnością firmy Winiarz.pl S.C., z siedzibą 67-200 Głogów, ul. Smolna 19, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 693-10-05-592, Regon: 390347595

 2. Definicje:

  a). Adres korespondencyjny : Winiarz.pl, ul. Osadnicza 6, 65-785 Zielona Góra, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  b). Regulamin – niniejszy regulamin,

  c). Sprzedawca – Winiarz.pl S.C.

  d). Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.winiarz.pl,

  e). Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

  f). Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  g). Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

  h). Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

  i). Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje o złożonych Zamówieniach,

  j). Formularz rejestracji - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

 3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją .

 4. Cenniki, ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

§2. Składanie zamówień

 1. Sklep internetowy Winiarz.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, w związku z tym zamówienia są przyjmowane tylko przez strony http://www.winiarz.pl.

 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, przy pomocy formularza zamówień.

 4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 5. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.

 6. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem potwierdzenia przyjęcia płatności przez tpay w przypadku płatności poprzez serwis tpay.

 8. Czas realizacji wynosi do 3 dni roboczych (nie wliczając dni wolnych od pracy, z wyłączeniem sobót i dni świątecznych). W okresie sezonu 01 września do 31 października czas realizacji może być wydłużony.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia. W razie wydłużenia czasu realizacji klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony.

 10. W sytuacji, o której mowa w pkt. 9, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§3. Towar

 1. Każdy Produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i jest bez wad.

§4. Koszty i termin dostawy

 1. Podstawowym sposobem dostawy jest dostawa do sklepu przy ul. Osadniczej 6 w Zielonej Górze.

 2. Kupującego może wybrać inny sposób dostawy. Koszty dostawy inne niż w pkt.1 nie są zwracane w przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w §7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub niewłaściwe dostarczenie przesyłek.

 3. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 4. Koszty dostawy pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Orientacyjny koszt wyliczany jest automatycznie przez serwis na podstawie zamówienia i wybranego przewoźnika. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wyliczonej przez serwis internetowy, o ile wybrany przewoźnik naliczy wyższą opłatę z powodu nietypowych rozmiarów lub większej wagi, o czym niezwłocznie powiadomi kupującego.

 5. W wyniku nie odebrania przesyłki i/lub zwrotu, Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów wysyłki w obie strony.

§5. Płatności

 1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przy odbiorze towaru (opcja dostawa do sklepu), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych e-Service lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§6. Procedura reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)

 2. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

 3. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt po uprzednim ustaleniu sposobu wysyłki. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane o ile sposób wysyłki został wcześniej ustalony ze Sprzedawcą.

 4. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 5. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 7. Reklamacje należy kierować na adres korespondencyjny, w innym przypadku reklamacje nie będą uznawane

 8. Kupujący w celu złożenia reklamacji, może skorzystać z udostępnionego pod adresem https://www.winiarz.pl/reklamacje-1 formularza reklamacyjnego.

 9. Reklamacje dotyczące dostawy Kupujący składa u wybranego przewoźnika.

§7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz prowadzących działalność gospodarczą lub wykorzystujących zakupiony towar na potrzeby zawodowe.

 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Konsumenta drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

 4. Konsument, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz najniższych kosztów dostawy Produktu niezwłocznie po otrzymaniu towaru, nie później niż w terminie 14 dni, zgodnie ze sposobem zapłaty wybranym przy składaniu Zamówienia. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Konsument.

 6. W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§8. Zwrot pieniędzy

 1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sprzedawcę w formie jaka wybrał Kupujący przy składaniu zamówienia, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inną formę zwrotu pieniędzy w tym przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce.

§9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych (RODO)

Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych w Winiarz.pl S.C. zgodnie z obowiązkiem informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak przetwarzane i wykorzystywane są przekazane dane osobowe, jest Winiarz.pl S.C. z siedzibą w Głogowie przy ul. Smolnej 19 operujący witryną: www.winiarz.pl

2. Firma wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych to:
- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- adres pocztowy: Inspektor Danych Osobowych Winiarz.pl S.C., ul. Osadnicza 6, 65-785 Zielona Góra.

3. Dane osobowe otrzymane zostały w trakcie zakładania konta na naszych stronach, a także przekazane w trakcie składania zamówień w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji transakcji.

4. Przetwarzanie danych osobowych w Winiarz.pl S.C. jest niezbędne do:
• realizacji zamówień przekazywanych droga elektroniczną;
• zakładania i zarządzania kontami klientów oraz zapewnienia ich obsługi;
• obsługi reklamacji i zwrotów;
• obsługi kierowanych do nas zgłoszeń;
• kontaktu w celach związanych z sprzedażą oraz świadczonymi usługami; 

5. Przetwarzanie danych osobowych jest potrzebne również do:
• prowadzenia działań marketingowych głównie marketingu bezpośredniego;
• zapewnienia obsługi usług płatniczych;
• zapewnienia obsługi kurierskiej i logistycznej; 
• windykacji należności;
• przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych;
• zapewnienia obsługi wsparcia informatycznego;
• prowadzenia analiz statystycznych;

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

7. Wymaga się podania przynajmniej następujących danych osobowych w celu realizacji umowy i świadczenia usług:
• w przypadku klienta detalicznego – adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
• w przypadku klienta firmowego – adres e-mail, hasło, nazwa firmy, adres firmy, numery identyfikacyjne firmy, imię i nazwisko przedstawiciela, adres do wysyłki, numer telefonu;

8. Jeżeli powyższe dane nie zostaną udostępnione, niemożliwa będzie realizacja umowy oraz świadczenia usług.

9. Winiarz.pl S.C. może wymagać podania innych danych jeżeli będą wymagały tego przepisy prawa. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10. Winiarz.pl S.C. gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia te mogą być wykorzystane gdy:
• dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Winiarz.pl S.C.; 
• zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych; 
• dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 
• cofnięta zostanie zgodę na przetwarzanie danych; 
• dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

11. W dowolnym momencie istnieje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Zapewniamy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu;

13. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacjach umów sprzedaży i świadczenia usług – głównie firmom zapewniającym transport, obsługę płatniczą, obsługę księgową oraz obsługę informatyczną.

14. Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy (w tym od złożenia zamówienia, aż do zakończenia jego realizacji – dostarczenie produktu), a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

15. Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

16. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Winiarz.pl S.C. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

17. Winiarz.pl S.C. dzięki prowadzonej Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz właściwym zarządzaniem systemami informatycznymi zapewnia najwyższy standard zabezpieczenia powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 2. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny. Jeżeli Klient jest Konsumentem, w sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony konsumentów, niż wskazany w Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.

 4. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.